불난 집에 부채질한다

불난 집에 부채질한다

Từ vựng

불나다 bị cháy
nhà
부채질한다 quạt

Nghĩa đen

quạt vào nhà đang cháy


Ý nghĩa

Làm cho tình huống xấu trở nên tồi tệ hơn hoặc  làm người đang giận càng giận hơn

Ví dụ

가: 이번 토픽 시험 정말 쉬웠지?

나: 글쎄, 난 지난번 시험보다 어려웠다고 생각하는데..

가: 나는 이번에 공부도 별로 안 했는데 5급에 합격할 것 같아

나: 뭐? 지금 불난 집에 부채질하는 거야?난 3급도 합격하기가  어려울 것 같아 속상해 죽겠는데, 그런 말 할 것 같으면  저리 가 버려

Dịch

Ka: Kỳ thi Topik vừa rồi dễ nhờ?

Na: đâu, tao thấy khó hơn lần trước...

Ka: Tqo chả học mấy, nhưng chắc cũng phải đỗ cấp 5

Na: Gì? Mày đổ thêm dầu vào lửa đấy à? Tao đang não hết cả ruột vì sợ cấp 3 còn khó đỗ đây,  mày mà còn nói thế nữa thì ra chỗ khác

Gửi

button_hotline
button_hotline