백지장도 맞들면 낮다

백지장도 맞들면 낮다

Từ vựng

백지장 trang giấy trắng
-도 cũng, cả
맞들다 cùng nhấc, cùng nâng
낫다 tốt hơn

Nghĩa đen

dù  chỉ là tờ giấy nhưng cùng nâng thì tốt hơn

Ý nghĩa

Dù là việc dễ đi nữa nhưng nếu cùng làm thì dễ hơn nhiều

Ví dụ

가: 여보, 오늘 오랜만에 대청소를 하려고 하는데 많이 피곤하지 않으면  당신도 좀 도와주면 좋겠어요.

나: 당연히 도와야지! 당신도 회사일 때문에 힘든데 집안일까지 해야하니까  내가 늘 미안한 마음이야

     백지장도 맞들면 낫다고 두 사람이 같이 하면 금방 끝날 거야. 내가 뭘 하면 될까?

가: 그렇게 말해 줘서 고마워요, 여보

Dịch

Ka: Mình ơi, lâu lắm rồi nhà ta mới tổng vệ sinh, nếu không mệt quá thì anh giúp em nhé!

Na: tất nhiên rồi, mình cũng đi làm vất vả, lại lo cả việc nhà nữa, anh thấy có lỗi lắm

       Vẫn có câu " dù là tờ giấy thì cùng nâng lên vẫn tốt hơn" còn gì. 2 người cùng làm thì cũng nhanh xong thôi

       Anh làm gì được nhỉ?

Ka: Cảm ơn mình!

Gửi

button_hotline
button_hotline