발 밑에 물이 차다

Mục Lục

발 밑에 물이 차다

Từ vựng:

발밑: phía dưới chân

물: nước

차다: đầy, tràn đầy

Nghĩa đen:

nước dân cao đến chân

Nguồn: Có dì dui hông?

Ý nghĩa:

Chần chừ, không giải quyết ngay việc cần làm mà phải đến khi chậm trễ mới bắt đầu làm

Tương đương trong tiếng Việt " nước đến chân mới nhảy"

Gửi

button_hotline
button_hotline