뛰는 놈 위에 나는 놈 있다

뛰는 놈 위에 나는 놈 있다

Từ vựng

뛰다 chạy
날다 bay
phía trên
kẻ, gã

Nghĩa đen

Trên kẻ chạy còn có kẻ bay

Ý nghĩa

Trong lĩnh vực nào, có người giỏi thì cũng có người giỏi hơn nên không được tự mãn

Tương đương trong tiếng Việt: Núi cao thì có núi cao hơn

Ví dụ

A: 난 아무리 생각해도 가장 잘 하는 것 같아

B: 뛰는 놈 위에 나는 놈 있는 법이야. 자만하지 말고 항상 노력해야해

---------------------------------------------------------------------------

A: Nghĩ kiểu gì cũng thấy mình là giỏi nhất

B: Núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tự mãn mà hãy luôn cố gắng

Gửi

button_hotline
button_hotline