가는 말이 고와야 오는 말이 곱다

Mục Lục

가는 말이 고와야 오는 말이 곱다

Từ vựng

말: lời nói

곱다: hay, đẹp

가다: đi

오다: đến, về

 

Nghĩa đen:

Lời nói đi có hay thì lới nói lại mới đẹp

Ý nghĩa:

diễn tả ý nghĩa rằng bản thân mình phải nói năng hay hành động tốt đối với người khác thì người khác mới đối xử tốt với mình

Tương đương với câu nói " lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Ví dụ: 

가는 말이 고와야 오는 말이 곱다는 말 몰라? 먼저 반말한 게 누구인데 그래?

Anh không biết câu "Lời nói đi có hay thì lới nói lại mới đẹp" ah? Ai mới là người nói trống không trước?

Gửi

button_hotline
button_hotline